id_etiqueta = intval( $id_etiqueta ); return $this->llegeix(); } } function Etiqueta( $id_etiqueta = false ) { $this->__construct( $id_etiqueta ); } function llegeix( $key = 'id' ) { global $db; switch ( $key ) { case 'id': default: $cond = "id_etiqueta = ". intval( $this->id_etiqueta ); break; case 'uri': $cond = "uri = '". $db->escape( $this->uri ) ."'"; break; } if( $element = $db->get_row( "SELECT id_etiqueta, etiqueta, id_article, UNIX_TIMESTAMP( data ) AS data FROM etiquetes WHERE $cond" ) ) { $this->id_etiqueta = $element->id_etiqueta; $this->id_article = $element->id_article; $this->etiqueta = $element->etiqueta; $this->data = $element->data; $this->llegit = true; return true; } $this->llegit = false; return false; } function desa() { global $db; $etiqueta = $db->escape( $this->etiqueta ); $data = $this->data; //if( empty( $id_categoria ) ) array_push( $this->error, "Categoria incorrecte" ); if( empty( $etiqueta ) ) array_push( $this->error, "Títol incorrecte" ); if( count( $this->error ) > 0 ) return false; if( $this->id_etiqueta == 0 ) { $db->query( "INSERT INTO etiquetes ( etiqueta, data ) VALUES ( '$etiqueta', FROM_UNIXTIME( '$data' ) )" ); $this->id_etiqueta = $db->insert_id; } else { $etiqueta_vella = $db->get_var( "SELECT etiqueta FROM etiquetes WHERE id_etiqueta = $this->id_etiqueta" ); $db->query( "UPDATE etiquetes SET etiqueta = '$etiqueta', data = FROM_UNIXTIME( '$data' ) WHERE etiqueta = '$etiqueta_vella'" ); } return true; } function exporta_dades() { global $globals, $db; $tmp = array(); $tmp['id_etiqueta'] = $this->id_etiqueta; $tmp['etiqueta'] = $this->etiqueta; $tmp['data'] = $this->data; return $tmp; } function esborrar() { global $db; $db->query( "DELETE FROM etiquetes WHERE id_etiqueta = $this->id_etiqueta" ); } } // The source code packaged with this file is Free Software, Copyright (C) 2005 by // Ricardo Galli . // It's licensed under the AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE unless stated otherwise. // You can get copies of the licenses here: // http://www.affero.org/oagpl.html // AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE is also included in the file called "COPYING". function tags_normalize_string($string) { $string = clear_whitespace($string); $string = html_entity_decode(trim($string), ENT_COMPAT, 'UTF-8'); $string = preg_replace('/-+/', '-', $string); // Don't allow a sequence of more than a "-" $string = preg_replace('/ +,/', ',', $string); // Avoid errors like " ," $string = preg_replace('/[\n\t\r]+/s', ' ', $string); $string = preg_replace('/[\.\,] *$/', "", $string); // Clean strange characteres, there are feed reader (including feedburner) that are just too strict and complain loudly $string = preg_replace('/[<>;"\'\]\[&]/', "", $string); return htmlspecialchars(mb_substr($string, 0, 80), ENT_COMPAT, 'UTF-8'); } function tags_insert_string( $id_article, $text, $data= null, $lloc = 'article' ) { global $db; $text = tags_normalize_string( $text ); if( $data == 0 ) $data = time(); $etiquetes = preg_split( '/[,]+/', $text ); if( $etiquetes ) { $db->query( "DELETE FROM etiquetes WHERE id_article = $id_article AND lloc = '$lloc'"); foreach( $etiquetes as $etiqueta ) { $etiqueta = trim( $etiqueta ); if( mb_strlen( $etiqueta ) >= 2 && !isset( $inserted[$etiqueta] ) && !empty( $etiqueta ) ) { $db->query( "INSERT INTO etiquetes ( lloc, id_article, etiqueta, data ) values ( '$lloc', $id_article, '$etiqueta', from_unixtime( $data ) )"); $inserted[$etiqueta] = true; } } return true; } return false; } function tags_get_string( $id_article ) { global $db; $counter = 0; $res = $db->get_col("SELECT etiqueta FROM etiquetes WHERE id_article = $id_article AND lloc = 'article'"); if( !$res ) return false; $text = ''; foreach( $db->get_col( "SELECT etiqueta FROM etiquetes WHERE id_article = $id_article AND lloc = 'article'" ) as $etiqueta ) { if( $counter > 0 ) $text .= ', '; $text .= $etiqueta; $counter++; } return $text; } function clear_whitespace($input){ $input = clear_unicode_spaces(clear_invisible_unicode($input)); return preg_replace('/ +/', ' ', $input); } function clear_unicode_spaces($input){ $spaces = array( "\x9", // 'CHARACTER TABULATION' (U+0009) // "\xa", // 'LINE FEED (LF)' (U+000A) "\xb", // 'LINE TABULATION' (U+000B) "\xc", // 'FORM FEED (FF)' (U+000C) // "\xd", // 'CARRIAGE RETURN (CR)' (U+000D) "\x20", // 'SPACE' (U+0020) "\xc2\xa0", // 'NO-BREAK SPACE' (U+00A0) "\xe1\x9a\x80", // 'OGHAM SPACE MARK' (U+1680) "\xe1\xa0\x8e", // 'MONGOLIAN VOWEL SEPARATOR' (U+180E) "\xe2\x80\x80", // 'EN QUAD' (U+2000) "\xe2\x80\x81", // 'EM QUAD' (U+2001) "\xe2\x80\x82", // 'EN SPACE' (U+2002) "\xe2\x80\x83", // 'EM SPACE' (U+2003) "\xe2\x80\x84", // 'THREE-PER-EM SPACE' (U+2004) "\xe2\x80\x85", // 'FOUR-PER-EM SPACE' (U+2005) "\xe2\x80\x86", // 'SIX-PER-EM SPACE' (U+2006) "\xe2\x80\x87", // 'FIGURE SPACE' (U+2007) "\xe2\x80\x88", // 'PUNCTUATION SPACE' (U+2008) "\xe2\x80\x89", // 'THIN SPACE' (U+2009) "\xe2\x80\x8a", // 'HAIR SPACE' (U+200A) "\xe2\x80\xa8", // 'LINE SEPARATOR' (U+2028) "\xe2\x80\xa9", // 'PARAGRAPH SEPARATOR' (U+2029) "\xe2\x80\xaf", // 'NARROW NO-BREAK SPACE' (U+202F) "\xe2\x81\x9f", // 'MEDIUM MATHEMATICAL SPACE' (U+205F) "\xe3\x80\x80", // 'IDEOGRAPHIC SPACE' (U+3000) ); return str_replace($spaces, ' ', $input); } function clear_invisible_unicode($input){ $invisible = array( "\0", "\xc2\xad", // 'SOFT HYPHEN' (U+00AD) "\xcc\xb7", // 'COMBINING SHORT SOLIDUS OVERLAY' (U+0337) "\xcc\xb8", // 'COMBINING LONG SOLIDUS OVERLAY' (U+0338) "\xcd\x8f", // 'COMBINING GRAPHEME JOINER' (U+034F) "\xe1\x85\x9f", // 'HANGUL CHOSEONG FILLER' (U+115F) "\xe1\x85\xa0", // 'HANGUL JUNGSEONG FILLER' (U+1160) "\xe2\x80\x8b", // 'ZERO WIDTH SPACE' (U+200B) "\xe2\x80\x8c", // 'ZERO WIDTH NON-JOINER' (U+200C) "\xe2\x80\x8d", // 'ZERO WIDTH JOINER' (U+200D) "\xe2\x80\x8e", // 'LEFT-TO-RIGHT MARK' (U+200E) "\xe2\x80\x8f", // 'RIGHT-TO-LEFT MARK' (U+200F) "\xe2\x80\xaa", // 'LEFT-TO-RIGHT EMBEDDING' (U+202A) "\xe2\x80\xab", // 'RIGHT-TO-LEFT EMBEDDING' (U+202B) "\xe2\x80\xac", // 'POP DIRECTIONAL FORMATTING' (U+202C) "\xe2\x80\xad", // 'LEFT-TO-RIGHT OVERRIDE' (U+202D) "\xe2\x80\xae", // 'RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE' (U+202E) "\xe3\x85\xa4", // 'HANGUL FILLER' (U+3164) "\xef\xbb\xbf", // 'ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE' (U+FEFF) "\xef\xbe\xa0", // 'HALFWIDTH HANGUL FILLER' (U+FFA0) "\xef\xbf\xb9", // 'INTERLINEAR ANNOTATION ANCHOR' (U+FFF9) "\xef\xbf\xba", // 'INTERLINEAR ANNOTATION SEPARATOR' (U+FFFA) "\xef\xbf\xbb", // 'INTERLINEAR ANNOTATION TERMINATOR' (U+FFFB) ); return str_replace($invisible, '', $input); } function totes_etiquetes( &$vars ) { global $db, $s, $globals; $min_pts = 8; $max_pts = 22; $line_height = $max_pts * 0.75; $etiquetes = Array(); $max = max($db->get_var("SELECT COUNT(*) AS etiquetes FROM etiquetes GROUP BY etiqueta ORDER BY etiquetes DESC LIMIT 1"), 2); $coef = ($max_pts - $min_pts)/($max-1); $res = $db->get_results("SELECT etiqueta, COUNT(*) as count FROM etiquetes GROUP BY etiqueta ORDER BY count DESC"); if( $res ) { foreach( $res as $item ) { $words[$item->etiqueta] = $item->count; } ksort($words); $i = 0; foreach( $words as $word => $count ) { $etiquetes[$i]['size'] = round( $min_pts + ( $count - 1 ) * $coef ); $etiquetes[$i]['word'] = $word; $i++; } } return $etiquetes; } Cubicles
Cubicles
Cubicles 1x07: Fum

Cubiclesblog


Ressó de la sèrie 'Cubicles' als mitjans

La xarxa no s'ha estat callada ni indiferent davant l'estrena del primer episodi de Cubicles.

Arrenca Cubicles, la primera sèrie en català produïda, concebuda i emesa exclusivament per Internet

· Demà dilluns 16 de maig es penja el primer dels sis capítols-càpsula de 5 minuts cadascun · Els websodis estan pensats per ser visualitzats al lloc de treball o en dispositius mòbils · La idea original de Jair Domínguez narra les vivències contemporànies amplificades d’una oficina qualsevol Demà dilluns 16 de maig es penjarà a la xarxa el primer dels sis websodis de Cubicles la primera sèrie en català nascuda, concebuda i emesa només per Internet.

Cubicles: la primera sèrie catalana per Internet

'Cubicles' és com ens agradaria que fossin totes les coses en aquesta vida: breus, insensates i en català.


Una producció de


Directe!catTirabol Produccions
Agraïments


Moritz